<menu id="4i424"><strong id="4i424"></strong></menu>
 • <nav id="4i424"><nav id="4i424"></nav></nav>
  <dd id="4i424"></dd>
 • <nav id="4i424"></nav>
 • getch(),getche(),getchar()的区别[转]

   
  古城
  @ 2007.08.28
  分类:技术笔记
  点击:1511 评论:0
   
   
   
      这个问题,谭浩强的C语言设计第二版没有讲清楚,或者没有讲。
  查了查其它的资料,总算搞清楚了。

   getch()、getche()和getchar()函数 
      (1) getch()和getche()函数 
      这两个函数都是从键盘上读入一个字符。其调用格式为: 
       getch(); 
       getche(); 
      两者的区别是: getch()函数不将读入的字符回显在显示屏幕上, 而getche() 
  函数却将读入的字符回显到显示屏幕上。 
      例1: 
       #include<stdio.h> 
       main() 
       { 
      char c, ch; 
      c=getch();     /*从键盘上读入一个字符不回显送给字符变量c*/ 
      putchar(c);    /*输出该字符*/ 
      ch=getche();   /*从键盘上带回显的读入一个字符送给字符变量ch*/ 
      putchar(ch); 
       } 
      利用回显和不回显的特点, 这两个函数经常用于交互输入的过程中完成暂停 
  等功能。 
      例2: 
       #include<stdio.h> 
       main() 
       { 
      char c, s[20]; 
      printf("Name:"); 
      gets(s); 
      printf("Press any key to continue..."); 
      getch();  /*等待输入任一键*/ 
       } 
    
      (2) getchar()函数 
      getchar()函数也是从键盘上读入一个字符, 并带回显。它与前面两个函数 
  的区别在于: getchar()函数等待输入直到按回车才结束, 回车前的所有输入字 
  符都会逐个显示在屏幕上。但只有第一个字符作为函数的返回值。 
      getchar()函数的调用格式为: 
       getchar(); 
      例3: 
       #include<stdio.h> 
       main() 
       { 
      char c; 
      c=getchar();   /*从键盘读入字符直到回车结束*/ 
      putchar(c);    /*显示输入的第一个字符*/ 
      getch(); /*等待按任一健*/ 
       } 
  例4
  #include<stdio.h> 
       main() 
       { 
      char c; 
      while ((c=getchar())!='\n')   /*每个getchar()依次读入一个字符*/
      printf("%c",c);    /*按照原样输出*/
      getch(); /*等待按任一健*/ 
       }
   
   
   
   
   

  本文评论

   
   

  发表评论

  你的评论
  ← 填你的昵称
  以下内容非必填,可根据需要填写
  ← 可以展示在你的评论上方
  ← 不会在页面展示
  ← 不会在页面展示
  ← 只给我看?勾选上
  这是一个别人称之为角落的世界
  幸而,它的确是我的世界
  贵州快3QQ群